Consulting

Jobbintervju 3 personer

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er en prosess med å planlegge og implementere endringer i en organisasjon for å forbedre dens effektivitet, produktivitet, kultur eller andre aspekter.
Dette kan inkludere endringer i struktur, prosesser, teknologi, ledelsesmetoder, fremtidig kapabilitet eller ansattes kompetanse for å møte organisasjonens mål og tilpasse seg endrede forhold.

Intervju mann og dame

Lederutvikling

Lederutvikling er en prosess der en organisasjon arbeider med å forbedre ferdigheter, kunnskap og egenskaper til sine nåværende og fremtidige ledere. Dette innebærer å tilby opplæring, mentorering, workshops og andre utviklingsaktiviteter som hjelper ledere med å styrke deres ledelseskompetanse, beslutningstaking, kommunikasjonsferdigheter og evnen til å håndtere komplekse situasjoner. Målet med lederutvikling er å skape dyktige og kompetente ledere som kan drive organisasjonen mot suksess ved å inspirere, motivere og lede teamet på en effektiv måte.

Det kan også være å utvikle og implementere talentprogrammer for nye potensielle ledere.

Teamutvikling

Teamet må ha en tydelig oppgave de skal løse eller et tydelig mål de skal oppnå. Denne oppgaven eller målet må alle teammedlemmene ha eierskap til. Dette trenger ikke å bety at teamet er enig om veien til målet, eller hvordan oppgaven skal løses.Derfor må de sette av tilstrekkelig tid i startfasen til å skape en felles forståelse av oppgavene.

 

Viktige forutsetninger for at et team skal fungere godt:

 

  • Alle i teamet må ha tydelige roller, ansvar og myndighet
  • Teamet må ha felles mål for teamet
  • Ha tydelige rammer og struktur
  • Anerkjenne og respektere ulike personligheter, egenskaper og kompetanse i teamet
  • Alle i teamet må ha tillit til hverandre
  • Evnen til å ta beslutninger og være lojal mot beslutningene som er tatt

 

Slike teamprosesser anbefaler vi å gjennomføre med en kombinasjon av fellessamlinger og individuelle samtaler med teamets medlemmer.

Ledergruppe møte

Endringsprosesser og endringsledelse

Det å stå i endringsprosesser kan være krevende for ledere, ledergrupper og organisasjoner. Du må kunne manøvrere nåsituasjonen og samtidig navigere mot ønsket framtid. I alle virksomheter vil det før eller senere være nødvendig å gjennomføre endringsprosesser. Det kan være relatert til outsourcing, nedbemanning, sammenslåinger, konkurranseutsetting eller markedstilpasning. I en slik prosess må man kunne balansere mellom medarbeidernes behov og virksomhetens behov for endring. Forskning viser at det er mange kritiske suksessfaktorer ved gjennomføring av endring. I Impact har vi erfarne rådgivere som hjelper deg å forberede og gjennomføre vellykkede endringsprosesser.

Man refererer ofte til prosessen med å planlegge, koordinere og styre endringer i en organisasjon på en effektiv måte. Dette innebærer å håndtere alle aspekter av endringen, inkludert kommunikasjon, motivasjon, opplæring og støtte til ansatte og ledere som påvirkes. Målet med endringsledelse er å minimere motstand mot endring, fremme aksept og engasjement blant ansatte, og sikre at endringen implementeres jevnt og med minst mulig forstyrrelse av organisasjonens drift. Det handler også om å tilpasse seg organisatoriske behov og eksterne faktorer for å oppnå ønskede resultater.

Vår erfaring er at også toppledelsen og HR trenger støtte og rådgivning gjennom deler eller hele endringsprosessen.

Dame smiler i intervju.

Outplacement

Outplacement er et tilbud til medarbeidere eller ledere som av en eller annen grunn har blitt oppsagt, ikke presterer i jobben eller er blitt demotivert. Målet er at personen skal få støtte og hjelp til å finne ny jobb gjennom personlig rådgivning.                                                                                       Etter en oppsigelse ønsker mange arbeidsgivere at deres ansatte skal få gode muligheter til å komme videre i karrieren. Et outplacementprogram fra Impact kan gjøre en forskjell. Vår erfaring er at mange ønsker en nøytral rådgiver til å diskutere mulighetene. Venner og annet nettverk er sikkert der også for å hjelpe, men denne støtten er ikke alltid hensiktsmessig. Vi i Impact har lang erfaring med gode referanser med slike prosesser. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere og bli enige om hvilken prosess dere ønsker og trenger.

Management for hire/interimsledelse

Vi i Impact opplever vi at noen kunder har behov for interimsledelse eller management for hire. Typisk oppstår behovet for å leie inn konsulenter ved skifte av roller/stillinger, medarbeidere som går ut i permisjon, ved spesifikke endringer/prosjekter som skal gjennomføres, ved oppbygging av et nytt team eller under kritiske/utfordrende omstendigheter. Vi i Impact kan tilby 3–12måneders innleie av konsulenter som kan gå inn i kommersielle lederstillinger (eksempelvis CEO, CSO, CFO, eller HRM) eller til å lede/gjennomføre spesifikke endringsprosjekter med formål å oppnå lønnsomhet og vekst